Vedtatt på årsmøte 15.04.2013 

§ 1 NAVN

Organisasjonens navn er Wild X.

§ 2 FORMÅL

Organisasjonens formål er:

  • Å være en demokratisk, flerkulturell frilufts- og miljøvernorganisasjon hvor alle kan utfolde seg på lik linje, uavhengig av tro, kjønn, legning, opprinnelse og bakgrunn og hvor de som deltar gjenspeiler befolkningen.
  • Å rekruttere ungdom til et aktivt friluftsliv i et rusfritt miljø.
  • Å drive opplæring i jakt og fiske og friluftsliv.
  • Å bidra til økt folkehelse og robusthet gjennom å inspirere til og legge til rette for et liv i naturen liv i naturen.
  • Å samarbeide med andre som deler Wild X formålspragraf.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

Enkeltpersoner fra 12 år og oppover kan bli medlem. Kontingenten fastsettes av sentralstyret.

Lokale og fylkesvise organer i andre friluftsorganisasjoner som betaler kontingent til Wild X og stiller seg bak Wild X formålsparagraf kan være kollektive støttemedlemmer. Kontingenten for disse settes til Kr. 1000 pr år. Kontingenten kan oppjusteres av styret hvis omstendighetene krever det.

 

§ 4 KONTINGENT

Medlemskontingenten gjelder for 1 kalenderår.

 

§ 5 LEDENDE ORGANER

Vedtekter for Wild X fastsettes av landsmøtet til Wild X, hvor de medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Hvert lokallag har stemmerett med to stemmer på årsmøtet.

Organisasjonens ledende organer er:

a) Ordinært landsmøte

b) Ekstraordinært landsmøte

c) Landsstyret

d) Sentralstyret

§ 6 Landsmøte

Ordinært landsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. landsmøtet skal innkalles av styret minst tre uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På landsmøtet skal følgende behandles:

1. Konstituering av møtet

 – Godkjenning av innkalling

 – Godkjenning av dagsorden – Godkjenning av forretningsorden

 – Valg av ordstyrer

 – Valg av sekretær

 – Valg av tellekorps

 – Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2. Årsmelding fra siste kalenderår

3. Revidert regnskap fra siste regnskapsår

4. Innkomne saker med sentralstyrets forslag til vedtak

5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

7. Organisasjonens kontingent.

8. Valg av sentralstyre i henhold til § 8

9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov

10. Valg av to revisorer med en vararepresentant

Landsmøtet fører tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemming.

Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme.

 

§ 7 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av sentralstyret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene eller ¼ av lokallagene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

 

§8 Sentralstyret

Organisasjonen ledes av et styre på minst 8 medlemmer som sammen med 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen.

Sentralstyret består av

Leder

Nestleder

Minst 6 styremedlemmer, hvorav en representant med vara velges av de ansatte i Wild X. Det kan velges vararepresentanter.

Sentraltyremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslag forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

Sentralstyret kan bestemme at det opprettes et arbeidsutvalg som har samme myndighet som leder ellers ville hatt alene.

§9 Landsstyret

Landsstyret utgjøres av sentralstyret samt en valgt lokallagsrepresentant fra hvert fylke. Har fylket flere lokallag må lokallagene i felleskap finne en egnet måte å velge sin representant på. Landsstyret fatter vedtak i prinsipielle saker utenom landsmøtene. Landsmøtet kan ved frafall fra sentralstyret supplere inn nye representanter.

 

§ 10 Sentralstyrets plikter

Styret skal:

 Verne om organisasjonens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.

 Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for organisasjonen.

 Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i organisasjonen gjennom det sistekalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til arbeidsprogram for kommende år.

 Utarbeide stillingsinstruks for generalsekretær.

 Utarbeide nødvendig regelverk for det daglige arbeidet og påse at dette er innenfor gjeldende lovverk.

 For øvrig sørge for at organisasjonen drives på en aktiv og god måte for å nå målsettingene.

§ 11 REGNSKAP

Regnskapet skal revideres av to revisorer som velges av årsmøtet. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Organisasjonen dekker reiseutgiftene og eventuelle andre utlegg som dens styremedlemmer og andre personer blir påført i organisasjonens tjeneste.

§12 Lokale organer

Det kan opprettes lokallag av Wild X der dette finnes hensiktsmessig. Lokallagene

skal som et minimum ha egne vedtekter, et styre på minst tre personer og en kontaktadresse.

I fylker med flere lokallag kan det hvis et flertall av medlemmene i de aktuelle lokallagene ønsker det, opprettes et fylkeslag for å samordne aktiviteten.

§ 13 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.

Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte.

 

§ 14 OPPLØSING AV Wild X

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av Wild X, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære landsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse Wild X, skal organisasjonens midler disponeres disponeres slik at de overtas av en organisasjon som er i stand til å videreføre Wild X sitt formål.

 

§ 15 EKSKLUSJON

 Lokallag eller sentralstyret kan ekskludere medlemmer som bryter organisasjonens vedtekter, eller skader eller motarbeider organisasjonens formål.

 Lokallag og sentralstyret skal ekskludere medlemmer som bryter lover og regler for utøvelse av jakt, fangst og fiske.

 Vedtak om eksklusjon kan ankes til landsstyret.