Vedtekter for Wild X

1 NAVN

 • Organisasjonens navn er Wild  X

2 FORMÅL
Organisasjonens formål er:

 • Å være en demokratisk, flerkulturell frilufts- og miljøvernorganisasjon hvor alle kan utfolde seg på lik linje, uavhengig av tro, kjønn, legning, opprinnelse og bakgrunn og hvor de som deltar gjenspeiler befolkningen.
 • Å rekruttere ungdom til et aktivt friluftsliv i et rusfritt miljø.
 • Å drive opplæring i jakt og fiske og friluftsliv.
 • Å bidra til økt folkehelse og robusthet gjennom å inspirere til og legge til rette for et liv i naturen.
 • Å samarbeide med andre som har sammenfallende målsettinger og verdier som er uttrykt i Wild X sin formålsparagraf.

3 MEDLEMSKAP

 • Enkeltpersoner fra 12 år og oppover kan bli medlem.
 • Alle enkeltmedlemmer som har betalt medlemskap senest to måneder før årsmøte har stemmerett på årsmøte.
 • Lokale og fylkesvise organer i andre friluftsorganisasjoner som betaler kontingent til Wild X og stiller seg bak Wild X sin formålsparagraf kan være kollektive støttemedlemmer.

4 KONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte og gjelder for påfølgende kalenderår.

5 Årsmøte

Årsmøtet er organisasjonens høgeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen 30. april. Bekjentgjøring med frist for innsending av saker skal skje senest 2 mnd. før møtet.  Innkalling og saksliste skal være medlemmene i hende minst tre uker før møtet.  Forslag til endring av vedtektene må være vedlagt sakslisten.

Følgende saker skal behandles på årsmøte:

 1. Konstituering av møtet
  1. godkjenning av innkalling
  2. godkjenning av dagsorden
  3. godkjenning av forretningsorden
  4. valg av ordstyrer
  5. valg av referent
  6. valg av to protokollunderskrivere blant deltakende medlemmer
 2. Årsmelding fra forrige kalenderår
 3. Revidert regnskap fra siste regnskapsår
 4. Innmeldte saker
 5. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
 6. Fastsettelse av medlemskontingent for ordinære medlemmer og støttemedlemmer
 7. Valg av styre, styreleder velges separat
 8. Valg av medlemmer til utvalg etter behov
 9. Valg av revisor

Der ikke annet er bestemt, avgjøres saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet forkastes forslaget, unntatt ved personvalg der foretas loddtrekning. Det bør tilrettelegges for skriftlig avstemning dersom noen ønsker det.

6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av sentralstyret, av ordinært årsmøte, eller om  1/3 av medlemmene krever det. Det blir innkalt etter på samme måte som ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

7 STYRET

Styret er organisasjonens ansvarlig utøvende myndighet i årsmøteperioden.

 • Årsmøte velger 7 styremedlemmer inkludert leder, og 2 vara.
 • Varamedlemmer innkalles til og har tale- og forslagsrett rett på alle styremøter, vara overtar stemmerett dersom et eller flere ordinære styremedlemmer ikke møter.
 • En representant til styret velges i tillegg av og blant de ansatte.
 • Leder velges av årsmøtet, resten av styret konstituerer seg selv.
 • Styret ansetter og har arbeidsgiveransvar for daglig leder

Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslag forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

Styret kan opprette et arbeidsutvalg blant styremedlemmene.

8 LOKALE ORGANER

Det kan opprettes lokallag av Wild X der styret finner det hensiktsmessig. Lokallagene skal som et minimum ha egne vedtekter, et styre på minst tre personer og en kontaktadresse. Dersom et lokallag ikke driver i samsvar med Wild X sin formålsparagraf, eller er i stand til å opprettholde driften i samsvar med Wild X sin formålsparagraf, eller har vært inaktiv i over ett år, kan Wild X styre vedta oppløsning av lokallaget. Lokallaget skal gis mulighet til å uttale seg før sak om oppløsning fremmes til beslutning. Lokallag kan anke vedtak om oppløsning til årsmøtet.

9 VEDTEKSTSENDRINGER

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøte for å bli vedtatt.

Vedtektsendringer kan bare behandles på ordinært årsmøte.

10 OPPLØSING AV WILD X

Årsmøte skal behandle forslag om oppløsing av Wild X, forslaget skal være medlemmene i hende minst to måneder før årsmøtet. Oppløsning av Wild X krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse Wild X, skal organisasjonens midler disponeres slik at de overtas av en organisasjon som er i stand til å videreføre Wild X sitt formål.

11 EKSKLUSJON

Styret kan ekskludere medlemmer som:

 • Bryter foreningens vedtekter, eller skader eller motarbeider foreningens formål eller som bryter lover og regler for utøvelse av jakt, fangst og fiske.
 • Gir uttrykk for rasistiske og diskriminerende holdninger i strid med Wild X formålsparagraf (Jfr. §2)
 • Medlemmer som fremsetter ekstremistiske standpunkter.
 • Medlemmer som er medlemmer av eller tilknyttet til eller sprer budskapet til ekstremistiske grupperinger eller partier.
 • Ekskluderte har ikke anledning til å delta på̊ turer og arrangementer.

Vedtak om eksklusjon kan ankes til årsmøtet.

Revidert 23/4-2022

Skroll til toppen