Vedtekter for Wild X

Vedtatt 24.04.21 

1 NAVN

Organisasjonens navn er Wild X.

2 FORMÅL

Organisasjonens formål er:

 • Å være en demokratisk, flerkulturell frilufts- og miljøvernorganisasjon hvor alle kan utfolde seg på lik linje, uavhengig av tro, kjønn, legning, opprinnelse og bakgrunn og hvor de som deltar gjenspeiler befolkningen.
 • Å rekruttere ungdom til et aktivt friluftsliv i et rusfritt miljø.
 • Å drive opplæring i jakt og fiske og friluftsliv.
 • Å bidra til økt folkehelse og robusthet gjennom å inspirere til og legge til rette for et liv i naturen.
 • Å samarbeide med andre som har sammenfallende målsettinger og verdier som er uttrykt i Wild X sin formålsparagraf.
 • 3 MEDLEMSKAP
 • Enkeltpersoner fra 12 år og oppover kan bli medlem.
 • Alle enkeltmedlemmer som har betalt medlemskap senest to måneder før landsmøtet har stemmerett på landsmøtet.
 • Lokale og fylkesvise organer i andre friluftsorganisasjoner som betaler kontingent til Wild X og stiller seg bak Wild X sin formålsparagraf kan være kollektive støttemedlemmer.

4 KONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet og gjelder for påfølgende kalenderår.

5 LANDSMØTE

Landsmøtet er organisasjonens høgeste organ. Landsmøtet avholdes hvert år innen 30. april. Bekjentgjøring med frist for innsending av saker skal skje senest 2 mnd. før møtet.  Innkalling og saksliste skal være medlemmene i hende minst tre uker før møtet.  Forslag til endring av vedtektene må være vedlagt sakslisten.

Følgende saker skal behandles på landsmøtet:

 1. Konstituering av møtet
  1. godkjenning av innkalling
  2. godkjenning av dagsorden
  3. godkjenning av forretningsorden
  4. valg av ordstyrer
  5. valg av referent
  6. valg av to protokollunderskrivere blant deltakende medlemmer
 2. Årsmelding fra forrige kalenderår
 3. Revidert regnskap fra siste regnskapsår
 4. Innmeldte saker
 5. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
 6. Fastsettelse av medlemskontingent for ordinære medlemmer og støttemedlemmer
 7. Valg av styre, styreleder velges separat
 8. Valg av medlemmer til utvalg etter behov
 9. Valg av revisor

Der ikke annet er bestemt, avgjøres saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet forkastes forslaget, unntatt ved personvalg der foretas loddtrekning. Det bør tilrettelegges for skriftlig avstemning dersom noen ønsker det.

6 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av sentralstyret, av ordinært landsmøte, eller om  1/3 av medlemmene eller 1⁄4 av lokallagene krever det. Det blir innkalt etter på samme måte som ordinært landsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært landsmøte. Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

7 STYRET

Styret er organisasjonens ansvarlig utøvende myndighet i landsmøteperioden.

 • Landsmøte velger 7 styremedlemmer inkludert leder, og 2 vara.
 • En representant til styret velges i tillegg av og blant de ansatte.
 • Leder velges av landsmøtet, resten av styret konstituerer seg selv.
 • Styret ansetter og har arbeidsgiveransvar for daglig leder

Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslag forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

Styret kan opprette et arbeidsutvalg blant styremedlemmene.

8 LOKALE ORGANER

Det kan opprettes lokallag av Wild X der det er hensiktsmessig. Lokallagene skal ha egne vedtekter, et styre bestående av minst tre personer og en kontaktadresse. I fylker med flere lokallag kan det om flertallet av medlemmene i aktuelle lokallagønsker det, opprettes et fylkeslag for å samordne aktiviteten.

9 VEDTEKSTSENDRINGER

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet for å bli vedtatt.

Vedtektsendringer kan bare behandles på ordinært landsmøte.

10 OPPLØSING AV WILD X

Landsmøtet skal behandle forslag om oppløsing av Wild X, forslaget skal være medlemmene i hende minst to måneder før landsmøtet. Oppløsning av Wild X krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære landsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse Wild X, skal organisasjonens midler disponeres slik at de overtas av en organisasjon som er i stand til å videreføre Wild X sitt formål.

11 EKSKLUSJON

Styret og lokallagsstyrene skal ekskludere medlemmer som:

 • Bryter foreningens vedtekter, eller skader eller motarbeider foreningens formål eller som bryter lover og regler for utøvelse av jakt, fangst og fiske.
 • Gir uttrykk for rasistiske og diskriminerende holdninger i strid med Wild X formålsparagraf (Jfr. §2)
 • Medlemmer som fremsetter ekstremistiske standpunkter.
 • Medlemmer som er medlemmer av eller tilknyttet til eller sprer budskapet til ekstremistiske grupperinger eller partier.
 • Ekskluderte har ikke anledning til å delta på̊ turer og arrangementer.

Vedtak om eksklusjon kan ankes til landsmøtet.

Rull til toppen